Đồng Tâm đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông tham dự đã thảo luận các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đồng Tâm; Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Đồng Tâm…

Đồng Tâm đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group trao đổi thông tin về hoạt động với Cổ đông.

Năm 2021, với những giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đa số các chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty đều tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cho biết kết quả đạt được nhờ vào sự đồng hành của cổ đông, nhà đầu tư; sự ủng hộ của khách hàng trong và ngoài nước; sự khích lệ, động viên của lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo các địa phương; sự hỗ trợ của các đối tác đơn vị…

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là không chia cổ tức. Tuy nhiên, căn cứ kết quả kinh doanh khả quan của năm 2021, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2022, thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 là 10%, mệnh giá bằng tiền mặt.

Về việc hủy tư cách công ty đại chúng, theo quy định của Luật Chứng khoán và theo danh sách cổ đông Đồng Tâm tại ngày 14-9-2022, các cổ đông lớn hiện đang nắm giữ 61.325.052 cổ phiếu, tương ứng 90,279% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và hơn 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 9,721% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Vì vậy Đồng Tâm không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Trong thời gian tới, công ty sẽ thực hiện thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng nhằm bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022: Doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng; Dự kiến chia cổ tức 12%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc, tất cả nội dung tờ trình, báo cáo đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.